محاسبه احتمال ورشکستگی در مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه

اطلاع از وضعیت مالی شرکت بیمه جهت برنامه ریزی، خط مشی آینده نگری مدیر یا مدیران آن شرکتها دارای اهمیت است. اینکه آن شرکت می تواند در آینده نزدیک یا دور به فعالیت های بیمه ای خود ادامه دهد، یا اینکه واقعاً چقدر احتمال دارد که شرکت ورشکست نشودمهم است.دراین پایان نامه،به محاسبه احتمالات ورشکستͽ ͬدر مدلهای مخاطره شرکت بیمه پرداخته شده است. ابتدا مدل مخاطره جمع با ساختار وابسته ین اندازه های خسارت و زمان رخداد آنها، با فرض اینکه زمان بین رخداد خسارت ها دارای توزیع ارلان͹ (٢ (باشد، در نظر گرفته شده است. احتمال ورشکستͽ ͬشرکت با روشهای آنالیزی و با استفاده از تابع گربر-شیو محاسبه می شود. همچنین در مدل مخاطره جمع  وابستهی دیگر تقریب احتمال ورشکست در زمان متناه  تعیین شده و با استفاده از تابع مفصل داده شده در نلسن، به تجزیه و تحلیل احتمالات ورشکست اثرات وابسته در مدل پرداخته شده است. کلمات کلیدی: احتمالات ورشکستگی تابع مفصل، تبدیل لاپلاس، ساختار وابسته
فهرست مطالب لیست تصاویر د لیست جداول ذ ١ اصطلاحات و تعاریف ١ ١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمه ١.١ ٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع پیشینه ١.١.١ ٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحقیق از هدف ٢.١.١ ٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نامه پايان ساختار ٣.١.١ ١.٢ مفاهيم و تعاریف مهم در بیمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨ ١.٣ تعاریف اولیه در احتمال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠ ١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پواسون فرآیند ۴.١ ١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرکب پواسن فرآیند ١.۴.١ ١.۵ مدل آمیخته از دو توزیع نمایr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢ ١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گاما توزیع ۶.١ ١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ͹ارلن توزیع ١.۶.١ ١۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢ ͹ارلن توزیع ٢.۶.١
١۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لاپلاس تبدیل ٧.١ ١.٨ مدل مخاطره شرکتهای بیمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١۶ ١.٨.١ مدل مخاطره جمعr شرکت بیمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧ ١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اندرسون اسپار ͷریس مدل ٢.٨.١ ١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ͷکلاسی پواسون مرکب مدل ٣.٨.١ ١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفصل تابع ٩.١ ١.٩.١ توزیع فارلr- گامبل-مورگنسترن . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢ ١.٩.٢ تابع مفصل با بخشهای درجه دوم . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٣ ١.١٠ معادله اساسr لاندبرگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢۵ ٢۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ͬسوده نیروی ١.١٠.١ ١.١١ عملͽر دیͺسون-هیپ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢۶ ٢ معادلات دیفرانسیل ٢٧ ٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمه ١.٢ ٢.١.١ معادلات خطr مرتبه دوم همͽن با ضرایب ثابت . . . . . . . . . . ٢٩ ٢.١.٢ معادلات خطr غیر همͽن مرتبۀ دوم . . . . . . . . . . . . . . . . ٣١ ٢.١.٣ روش عمومr برای حل معادلات خطr غیر همͽن(روش تغییر پارامترها) ٣٣ ٣ فرآیند تجدید و احتمال ورشͺستͽ ͬ٣٧ ٣٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تجدید فرآیند ١.٣ ٣٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N(t) توزیع ١.١.٣ ٣.٢ احتمال ورشͺستͽ ͬدر زمان متناهr و نامتناهr . . . . . . . . . . . . . . . ۴١ ٣.٣ تابع تاوان تخفیف یافته گربر- شیو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ احتمال ورشͺستͽ ͬدر زمان نامتناهr شرکت بیمه ۴٨ ۴٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمه ١.۴ ۴.٢ معادله اساسr لاندبرگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴٩ ۴.٣ محاسبه احتمال ورشͺستͽ ͬزمان نامتناهr . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶ ۵ تقریب احتمال ورشͺستͽ ͬزمان متناهr در مدل مخاطره جمعr با ساختار وابسته ٧٣ ٧٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمه ١.۵ ۵.٢ نمادگذاریها و مفاهیم در مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٣ ۵.٣ تقریب احتمال ورشͺستͽ ͬزمان متناهr . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧۵ ۵.۴ نمودارهای احتمالات ورشͺستͽ ͬزمان متناهr . . . . . . . . . . . . . . . ٧٧ ٧٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گیرینتیجه ۵.۵ 

دانلود
 • قیمت: رایگان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 7.9 مگابایت کیلوبایت

راهنمای دانلود فایل

با کلیک روی دکمه "دانلود" وارد صفحه دانلود می شوید و می توانید به صورت رایگان فایل مورد نظر را دانلود کنید.ارسال نظر یا سوال به فروشنده

رایگان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. دانلود سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
 • کد فایل: 6428
 • قیمت: رایگان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 7.9 مگابایت
 • تعداد مشاهده: 901 بازدید
 • تعداد دانلود : 0 دانلود
 • فرمت فایل اصلی:word
 • تعداد صفحات:101
 • اطلاعات فروشنده