بررسی و نقدکتاب خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی

 مقاله حاضر به معرفی، بررسی و نقد کتاب "خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی" تالیف حمید قاسمی، معصومه حسینی، محمدعلی قره و عبد المهدی نصیرزاده است. اين اثر توسط انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ و منتشرشده است. روش تحقیق از نوع مطالعات نقد کیفی کتاب موردبررسی و بهصورت مطالعه موردی بود. نتايج نشان داد که کتاب اثری ارزشمند در حوزهی تربیتبدنی و رسانههای ورزشی است و امتیازات فراوان و ساختار منسجمی دارد. اين کتاب دارای سه بخش کلی است که شامل 12 فصل است. تعداد صفحات کتاب 306 صفحه است. چاپ اول آن در سال 1394 است اين اثر 10 ماه بعد و در سال 1395 به چاپ دوم رسید. تعداد شمارگان در هر نوبت چاپ 200 نسخه است. کتاب از بعد صوری يا شکل ظاهری اثر، به لحاظ کیفیت صفحهآرايی و صحافی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. از بعد ساختاری نیز انسجام و نظم مطلوبی در نحوه ارائه و جايگاه مطالب در هر فصل و درمجموع کل اثر وجود دارد. همچنین به لحاظ روزآمدی محتوايی، اين اثر تازهترين اطالعات علمی مربوط به روزنامهنگاری ورزشی را در بردارد. در پايان پیشنهاد میشود تا کتابها بهصورت دورهای توسط نويسندگان آن مورد ويرايش و بازبینی قرار بگیرند تا به غنای هر چه بیشتر اثر کمک شود واژه های کلیدی: روزنامه نگاری ورزشی، نقد کتاب، تربیت بدنی، رسانه های ورزشی

مقدمه رسانه وظیفه بازبینی و موازنه سه قدرت مقننه، مجريه و قضائیه را بر عهده دارد و به عنوان قدرت چهارم عمل میکند؛ بنابراين خبرنگاران رسانه ها در قبال عموم مردم و مخاطبان وظیفه مهمی دارند. خبرنگاران بايد فعالیت و عملکرد صاحبان قدرت را از نزديک و پیوسته زير نظر داشته باشند و مشاهدات خود را به مردم گزارش دهند. در اين راستا تخصص هايی همچون روزنامه نگاری و خبرنگاری به حوزهای تخصصی و حتی رشتهای دانشگاهی با اصولی مشخص تبديل شده است .)Ghasemi 2015:13( اهمیت روزنامه نگاری ورزشی در سطح جهانی با توجه به نقش ورزش در ايجاد شور و شوق و افزايش انگیزه مردم و ملت ها در حال گسترش است. به همین دلیل امروزه توجه به رويدادهای ورزشی و کسب اطالع از نحوة برگزاری و نتايج مسابقات و نیز دستیابی به اطالعات مختلف در زمینهی ورزش و سالمت به عنوان نیازی مهم در بین جوامع مطرح میشودوجود اين نیاز موجب بروز توقعاتی از رسانهها شده است؛ به طوریکه مردم تمايل دارند تا انعکاس خواسته های خود را در قالب رسانه های ورزشی بیابند )14:2015 Ghasemi.) نقد را میتوان جدا کردن »سَره از ناسَره« و شناختن خوبی ها و بدیهای يک چیز، تعريف کرد. در اصطالح، نقد به مفهوم داوری و قضاوت دوجانبه در مورد يک گزاره است. نقد، نوعی مقاومت است. اين واژه در لغت به معنای »بهین چیزی را گزيدن« آمده است. انتقاد اگرچه معادل اين واژه نیست و تفاوتهايی مفهومی با آن دارد، اما همواره همراه اين واژه بوده است؛ نقد به يک اثر کمک میکند که آن اثر، اعتبار يابداين نقد میتواند شفاهی يا مکتوب، مختصر يا مفصل، توصیفی يا تحلیلی، سطحی يا عمیق، يکجانبه يا چندجانبه و سرانجام منصفانه يا مغرضانه باشد. زمانی که کتابی را میخوانیم و دربارهاش صحبت میکنیم، خواسته يا ناخواسته وارد عرصه نقد شده ايم؛ زيرا سخن گفتن درباره آثار مختلف معموال همراه با شکلی از توصیف و تحلیل يا گونهای از روايت و داوری است. در هنگام گفتگو درباره هر اثر نخست شمهای از محتوا و مضمون آن را برای شنونده روايت میکنیم. بعد همنظرمان را اعالم میکنیم که اين سادهترين شکل نقد استاگر داوری ما به چند جمله و گزاره محدود شود، نقدی مختصر است. اگر با جزئیات بیشتر همراه باشد، مفصل و گسترده خواهد بود. اگر بدون سوگیری و پیشداوری درباره آثار صحبت کنیم و از دايره انصاف خارج نشويم، آنگاه امید بیشتری برای ارائه يک نقد منصفانه خواهیم داشتکتاب دستاورد انديشه فردی يا گروهی است. مطابق استاندارد يونسکو، کتاب نشريهای غیر ادواری است که از 49 صفحه بیشتر و بهطور مستقل صحافی شده باشد. در تعريف علمی، کتاب يک رسانه جمعی است که در آن مطالبی ضبطشده، قابلانتقال باشد و بازيابی مطالب آن ازنظر زمان و مکان محدود نباشد )57:2013 Razaghi.) نقد کتاب، نقد تولید فکر انديشمندان است و چون بخشی از يافتههای علمی بشر است، نمیتوان آن را مصون از کاستی و خطا تصور کرد. با نقد کتاب درسی دانشگاهی میتوان مطالب مطمئنتر و مفیدتری در اختیار دانشجويان قرار داد و در نتیجه آموزشهای دانشگاهی را بهسوی شرايط مطلوبتری پیش برد. همچنین نقد کتب آموزشی هم باعث تکامل در تألیف کتابها میشود و همافقهای جديدی را برای ارائه طرحهای نو و نمونه هايی که مطابق با استانداردهای کتاب آموزشی است، پیش روی نويسندگان میگشايند ) Ghasemi .)2015:50 دانشمندی به نام هارولد السول که برخی او را کاشف تحلیل محتوا میدانند، تحلیل محتوا را تحلیل فضا مینامدوی جمله معروفی در اين زمینه دارد و آن اينکه: چه کسی، چه چیزی را از چه مجرايی و برای چه کسی و با چه تأثیری میگويد؟ درواقع تحلیل محتوا عناصر محتوای پیام يا "چه "را مشخص میکند. تحلیل رسانه مسئله "مجرا" را مشخص میکند و بررسی مخاطب نیز مفهوم بررسی "چه کسی" را طريق بدين(. Ghasemi et al., 2015:87( میکند مشخص بر اساس فرمول السول، بررسی کتاب شامل ويژگیهای فنی، محتوا، مخاطبان و آثار پیامبر مخاطبین کتاب است. يکی از محورهای مهم در اين راستا، بررسی محتوای کتاب است، يعنی اينکه چه میگويد و چه مینويسد؟) motamednejad .)1999:105 فرو در مطالعهای عوامل متنی که بر درک محتوای نوشتاری اثر میگذارد را بدين شرح بیان میکند: 1 .ساختار طراحی 2 .بسامد کلمات 3 .روابط فعل يا اسم 4 .طول جمالت 5 .شماره بندی جملهها 6 .تنوع يا يکنواختی ساختار جمله 7 . بسامد کلمات مصطلح و نا مصطلح. همچنین وی معتقد است خواننده در خواندن يک متن به دو آستانه يا سقف تحمل میرسد: الف( آستانه بیهودگی يعنی متن اطالعات کمی داردمديريت ارتباطات در رسانههای ورزشی، سال پنجم، شماره پیاپی 18 ،زمستان 1396 71 ب( آستانه پیچیدگی يعنی زمانی که خواننده به نقطهای میرسد که ديگر نمیخواهد به خواندن ادامه دهد. البته جزيیاتی که يادآور تجارب شخصی گیرنده باشد، کار فهمیدن را آسان میکند(94:2003 zarean.( در اين زمینه بهنقد و بررسی يکی از کتابهايی که در اين حوزه وجود دارد و البته جزو کتب درسی دانشگاهی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است، پرداخته میشود. عنوان کتاب: خبرنگاری و روزنامهنگاری ورزشی. اين اثر توسط: حمید قاسمی؛ معصومه حسینی؛ محمدعلی قره؛ و عبد المهدی نصیر زاده تألیف شده است و انتشارات پیام نور در سال 1394 وظیفه چاپ اول و در سال 1395 نیز وظیفه چاپ دوم آن را بر عهده داشته استمعرفی نویسندگان حمید قاسمی: وی دانشیار دانشگاه پیام نور است. قاسمی دکتری مديريت ورزشی با گرايش ارتباطات دارد. وی مؤلف و يا مترجم بیش از 30 جلد کتاب درزمینهی های ارتباطات، مديريت و رسانه است. او 20 سال سابقه کار اجرايی و علمی در رسانههايی چون راديو، تلويزيون و مطبوعات را دارد و هماکنون مدير شبکه راديويی ورزش ايران است. همچنین خود ورزشکار بوده و سابقه کار اجرايی در حوزههای مختلف ورزشی همچون رياست فدراسیون اسکواش ايران، نايب ريیس پاورلیفتیک و بسیاری از حوزههای ورزشی ديگری را نیز داشته استمعصومه حسینی: عضو هیئتعلمی دانشگاه پیام نوراستمحمدعلی قره: دانشیار دانشگاه پیام نور است. وی دارای دکتری تربیتبدنی با گرايش ورزش همگانی استعبد المهدی نصیرزاده: استاديار دانشگاه پیام نور استدارای دکتری تربیتبدنی با گرايش مديريت و برنامهريزی ورزشی است. وی سابقه تدريس در دانشگاههای مختلف و نیز سوابق اجرايی هم در دانشگاه و هم در حوزههای مختلف ورزش داردمحورهای اصلی کتاب عنوان کتاب: "خبرنگاری و روزنامهنگاری ورزشیاست که ترجمه انگلیسی که در پشت جلد آمده Sport Journalism است. کتاب حاضر توسط حمید قاسمی؛ معصومه حسینی؛ محمدعلی قره؛ و عبد المهدی نصیر زاده تألیف شده است. در بهمن سال 1394 دانشگاه پیام نور چاپ نخست آن را در 200 نسخه چاپ و منتشر نمود و بعد از گذشت 10 ماه و در آذر 1395 چاپ دوم که آن نیز 200 نسخه بود توسط دانشگاه پیام نور چاپ و منتشر گرديد. اين کتاب در سه بخش کلی و 12 فصل ارائهشده است و تعداد صفحات آن نیز 306 صفحه استدر بخش اول در خصوص مبانی خبرنگاری و خبرنگاری ورزشی بحث شده که خود دارای چهارفصل استفصل اول: به مفهوم خبرنگار و خبرنگار ورزشی میپردازد و خواننده را در نخستین گام با اين مفهوم کلیدی بهطور مشروح آشنا میکند. همچنین مفاهیمی همچون رسانه و نقشی که رسانههای مختلف در حوزه ورزش دارند نیز برای خوانندگان شفاف شده استفصل دوم: در مورد مهارتهای ارتباطی مؤثر در خبرنگاری ورزشی از جمله مهارت نوشتن، سخن گفتن، خواندن، گوش دادن، زبان تنی و مهارت کاربرد فناوریهای ارتباطی صحبت شده استفصل سوم: اشارهای شده به مبانی نظری روانشناسی، جامعهشناسی و ارتباط شناسی که با بحث خبرنگاری مرتبط هستند. در اين بخش خوانندگان میآموزند تا چگونه از انواع مبانی نظری در کار خبرنگاری ورزشی بهرهمند شوندفصل چهارم: در اين فصل ابتدا به تفاوت قانون با اخالق پرداختهشده و در ادامه درباره مسائل حقوقی و اخالقی خبرنگاری ورزشی صحبت شده است


دانلود
 • قیمت: رایگان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 2 مگابایت کیلوبایت

راهنمای دانلود فایل

با کلیک روی دکمه "دانلود" وارد صفحه دانلود می شوید و می توانید به صورت رایگان فایل مورد نظر را دانلود کنید.ارسال نظر یا سوال به فروشنده

رایگان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. دانلود سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
 • کد فایل: 6433
 • قیمت: رایگان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 2 مگابایت
 • تعداد مشاهده: 892 بازدید
 • تعداد دانلود : 0 دانلود
 • فرمت فایل اصلی:word
 • تعداد صفحات:18
 • اطلاعات فروشنده